Android随手记—ScrollView


编程环境

  • Android Studio 3.0

问题

  • 横屏模式下,显示内容被遮挡

过程

  • Google😂

解决

  • ScrollView 只允许嵌套一个子布局.超出范围部分会自动增加滚动条

备注

  • ScrollView 只能添加竖直方向滚动条.